Konkurs na trenera kadry !

Komisja Piłkarstwa Kobiecego MZPN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet kadry U-16 Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Opis stanowiska:
– prowadzenie kadry województwa małopolskiego kobiet U-16
– przedstawienie kandydata na asystenta trenera
– prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem
– bieżąca współpraca z Zarządem MZPN w KrakowieWymagania obligatoryjne:
– wykształcenie wyższe
– kwalifikacje trenera piłki nożnej
– doświadczenie zawodowe w pracy trenerskiej

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
– koncepcja pracy na stanowisku trenera piłki nożnej kobiet U – 16 MZPN w Krakowie
– podpisane CV zawierające opis doświadczenia zawodowego, informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: – Administratorem moich danych osobowych jest Małopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków; – Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; – Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres mailowy: k.gubernat@sms.krakow.pl ; .- Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet U-16 MZPN Kraków”, w sekretariacie MZPN-u ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków, do dnia 17.09. 2018 w godzinach pracy biura.

Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
Aplikacje, które wpływają po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.