Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożne informuje, że ruszyły zapisy na Kurs Trenerski Futsal C. Rozpoczęcie kursu planowane jest na 6 lipca 2018 roku.

Cena kursu: 960 zł

Liczba uczestników: 32 osoby (min. 30 osób powinno się zapisać, w przypadku mniejszej liczby kursantów cena kursu może się zwiększyć).

Zapisy na kurs będą trwały od dnia 8 maja do 31 maja 2018 roku – aby zapisać się na kurs należy wejść na stronę. www.pzpn.pl, założyć konto na pzpn24 i zaaplikować się na kurs UEFA C Futsal.

Na początku czerwca br. zapadnie ostateczna decyzja o uruchomieniu kursu (po weryfikacji osób aplikujących na kurs)

 

Wstępny harmonogram kursu:

Dzień zjazdu godz. data Dzień Zajęcia
1 17.00-19.30 06.07.2018 piątek teoretyczno-praktyczne
2 9.00-17.45 07.07.2018 sobota teoretyczno-praktyczne
3 9.00-17.45 08.07.2018 niedziela teoretyczno-praktyczne
4 17.00-20.30 31.08.2018 piątek teoretyczno-praktyczne
5 9.00-17.45 01.09.2018 sobota teoretyczno-praktyczne
6 9.00-17.45 02.09.2018 niedziela teoretyczno-praktyczne
7 17.00-19.30 05.10.2018 piątek teoretyczno-praktyczne
8 9.00-15.30 06.10.2018 sobota teoretyczno-praktyczne
9 9.00-15.30 07.10.2018 niedziela teoretyczno-praktyczne
10 17.00-19.30 26.10.2018 piątek egzamin
11 9.00-14.00 27.10.2018 sobota egzamin

 

1. Kryteria naboru kandydatów na kurs Futsal C

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 • określenie wykształcenia wnioskodawcy,
 • określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 • w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 • skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 • skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 • skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

3. Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu,

Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:

 • wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
 • prowadzić dziennik kursu,
 • napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie,
 • zdać pisemne testy z teorii treningu i przepisów gry (uzyskać minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów),
 • zdać przed Komisją Egzaminacyjną praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,
 • zdać przed Komisją Egzaminacyjną ustny egzamin końcowy.
Pokaż znajomym:

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.